korepetycje z języka angielskiego

Warszawa Wawer, Praga Południe i online

Tych słówek NAUCZYSZ  SIĘ grając w ANLY !

CZY ZNASZ TE?

korepetycje angielski Wawer
angielski korepetycje Wawer
angielski korepetycje Wawer
korepetycje angielski Wawer

słownik obrazkowy języka angielskiego słownik angielsko-polski słownik polsko-angielski słownik angielskiego dla dzieci słownik angielskiego dla młodzieży słownik angielskiego dla dorosłych angielski korepetycje angielski lekcje angielski korepetytor angielski Warszawa Wawer angielski korepetycje Międzylesie Anin Angielski korepetycje Grochów Angielski korepetycje Gocław Motywujący Anglista gra na komórki do nauki angielskiego gra do nauki angielskiego na telefon nauka angielskich słówek nauka angielskiego słownictwa

PRZYKŁADOWE ZDANIA Z TŁUMACZENIAMI

It showed up on radar.
To pokazało się na radarze.
We are beneath the radar.
Jesteśmy poza zasięgiem radaru.
Radar: only a few clouds.
Radar: tylko kilka chmur.
When your radar is tuned.
Kiedy twój radar jest dostrojony.
Radar will pass through it.
Radar przejdzie przez to.
Her radar picked up something.
Jej radar coś wykrył.
GOD is not even on their radar.
BÓG nie jest nawet na ich radarze.
And jets were tracked with radar.
Odrzutowce były śledzone za pomocą radaru.
But it had to be under the radar.
Ale to musiało być pod radarem.
Next to Farrow’s cage was Radar.
Obok klatki Farrow był Radar.
We were registering on his radar.
Rejestrowaliśmy się na jego radarze.
Cassa, however, was off the radar.
Cassa była jednak poza zasięgiem radaru.
Difficult without a radar trace.
Trudne bez śladu radarowego.
The fliers were invisible to radar.
Latacze byli niewidoczni dla radarów.
What about Radar? Mandy asked.
A co z Radarem? – zapytała Mandy.
She checked the zeppelin’s radar.
Sprawdziła radar zeppelina.
What type of radar is this?’’.
Jaki to rodzaj radaru? ”.
I intend to stay below the radar.
Zamierzam pozostać poniżej radaru.
Even Radar got a chuckle out if it.
Nawet Radar się roześmiał, gdyby to było.
It is no longer on the radar screen.
Nie ma go już na ekranie radaru.
Can you see him on the radar?
Czy widzisz go na radarze?
He was best to hide under the radar.
Najlepiej ukrywał się pod radarem.
Getting our revenge on the Radar.
Zemsta na radarze.
All I could see was a sea of radar.
Widziałem tylko morze radarów.
She realized it was her radar device.
Zrozumiała, że ​​to jej urządzenie radarowe.
Terifly is now back on the radar screen.
Terifly wrócił teraz na ekran radaru.
It’s got a built in computer and radar.
Ma wbudowany komputer i radar.
And there are other events on our radar.
Na naszym radarze są też inne zdarzenia.
Radar, watch that freighter like a hawk.
Radar, patrz na ten frachtowiec jak jastrząb.
We built the SMB Radar with Trade-ideas.
Zbudowaliśmy radar dla małych i średnich firm, korzystając z pomysłów handlowych.
Your business stays on the radar screen.
Twoja firma pozostaje na ekranie radaru.
The senior radar operator then spoke up.
Następnie odezwał się starszy operator radaru.
Farrow was having a hard time with Radar.
Farrow miała problemy z Radarem.
He dashed up behind Radar and shoved him.
Pobiegł za Radarem i popchnął go.
We both know how to keep under the radar.
Oboje wiemy, jak trzymać się z daleka od radaru.
That’s fifty percent more than Radar.
To o pięćdziesiąt procent więcej niż Radar.
You are about to exit our radar coverage.
Za chwilę wyjdziesz z naszego zasięgu radaru.
But men don’t appear on the radar at all.
Ale mężczyźni w ogóle nie pojawiają się na radarze.
Radar climbed to his feet and looked at us.
Radar wstał i spojrzał na nas.
They did not activate their targeting radar.
Nie aktywowali radaru celowniczego.
Sir, it is off the radar and it disappeared.
Sir, to zniknęło z radaru i zniknęło.
The seconds on her radar screen barely passed.
Ledwo minęły sekundy na ekranie jej radaru.
Radar and his gang are going to mess with him.
Radar i jego gang będą z nim zadzierać.
He seems to have fallen off everyone’s radar.
Wygląda na to, że wypadł z radaru wszystkich.
We’ve managed to keep under the radar so far.
Jak dotąd udało nam się pozostać poza zasięgiem radaru.
That radar hut would have been getting crowded.
Ta chata radaru byłaby zatłoczona.
We need to check with Air Traffic radar somehow.
Musimy jakoś sprawdzić radar ruchu lotniczego.
It spun to fire with its targeting radar active.
Obrócił się, by strzelić z aktywnym radarem celowniczym.
What about the proximity radar? Lewis said.
A co z radarem zbliżeniowym? Powiedział Lewis.
Tools such as the SMB Scanner and the SMB Radar.
Narzędzia takie jak skaner SMB i radar SMB.
SMB has developed the SMB Radar and SMB Scanner.
Firma SMB opracowała SMB Radar i SMB Scanner.
What do you guys think happened to Radar?
Jak myślicie, co się stało z Radarem?
Radar control confirmed that within a few minutes.
Kontrola radarowa potwierdziła to w ciągu kilku minut.
He lit Myra’s ship with his targeting radar.
Zapalił statek Myry swoim radarem celowniczym.
Stewart Boston was definitely still on his radar.
Stewart Boston zdecydowanie nadal był na jego radarze.
Radar looked at me, laughing so hard he was crying.
Radar spojrzał na mnie, śmiejąc się tak mocno, że płakał.
Everyone calls me Radar, cause that’s my name.
Wszyscy nazywają mnie Radar, bo tak się nazywam.
We’d be backstage for Radar and the Gang’s set.
Bylibyśmy za kulisami Radar i planu Gangu.
There was nothing on the radar to indicate traffic.
Na radarze nie było nic, co wskazywałoby na ruch.
The pilot had risen above radar level a couple of.
Pilot wzniósł się ponad poziom radaru o kilka stopni.

OBRAZKOWY SŁOWNIK ANGIELSKIEGO